Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke

Love

Selskabet til støtte for Pakistans Kirke - Fonden af 2014

I. Navn, stiftelse og hjemsted

§1.
Fondens navn er: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke - Fonden af 2014. Fonden er stiftet af Selskabet til støtte for Pakistans Kirke, CVR nr. 12896638. Der er ikke tillagt stifteren eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren. Fonden hjemsted er Vejen Kommune.

II. Formål

§2.
Fondens formål er:
1) på et folkekirkeligt grundlag at arbejde for evangeliets forkyndelse blandt Pakistans befolkning;
2) i Danmark at bidrage til en teologisk gennemarbejdning af de problemer, som evangeliets forkyndelse blandt muslimer rejser, og dermed bidrage til debatten om forholdet mellem kristendom og islam.

III. Formålets realisering

§3.

Formålet søges realiseret gennem et samarbejde med og ved en økonomisk støtte til den selvstyrende Pakistans Kirke (Church of Pakistan) som en fortsættelse af det arbejde, der, efter at være igangsat af Teltmissionen og Dansk Pathan Mission videreførtes af Pakistans Lutherske Kirke (P. L. C.).

Desuden udgives et blad om Pakistans Kirke og Fondens arbejde. I bladet tages aktuelle emner om kristendom og islam op gennem bl.a. boganmeldelser og selvstændige artikler. Den teologiske refleksion, som Fonden er forpligtet på, kommer i særlig grad til udtryk i Fondens årlige temanummer.

IV. Formue

§4.

Fondens grundkapital udgør ved oprettelsen kr. 250.000,00 der er kontakt indbetalt af stifteren. 

Som kapital skal endvidere medregnes ethvert yderligere aktiv, som bestyrelsen har henlagt til kapitalen, eller som senere tilfalder fonden ved arv, med mindre arvladeren har bestemt, at arven anvendes til uddeling. 

Fondens kapital skal anbringes på betryggende måde, således at værdien søges bevaret, og således at der tilvejebringes et rimeligt afkast med henblik på fondes årlige uddelinger. 

V. Bestyrelsen

§5.

Fondens højeste myndighed er bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer

§6. - bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf et udpeges af Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder. Bestyrelsen er selvsupplerende for så vidt angår de 6 medlemmer, der ikke er udpeget af Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder, idet den samlede bestyrelse på syv medlemmer træffer afgørelse om, hvem der skal besætte eller genbesætte et eller flere vakante sæder i bestyrelsen, når en funktionsperiode udløber. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed. 

De 6 medlemmer, der ikke er udpeget af Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder, vælger 2 suppleanter for en periode på 2 år. For at undgå, at alle funktionsperioder udløber på samme tid, er der ved fastsættelsen af de første funktionsperioder sket en opdeling mellem funktionsperioder på henholdsvis 1 år og 2 år. Samtlige efterfølgende funktionsperioder er på 2 år.

Alle medlemmer kan genudpeges.

Bestyrelsen modtager ikke vederlag.

§7.

Møder i bestyrelsen afholdes når der efter formandens skøn er behov herfor, dog mindst 2 gange årligt. Såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen indgiver skriftlig begæring herom, afholdes møde.

Møderne i bestyrelsen ledes af formanden, der også er ansvarlig for, at der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Alle afgørelser, bortset fra vedtægtsændringer og en beslutning om opløsning af Fonden, jfr. §10, træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmeflerhed er formandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig , når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indkaldelse til møde i bestyrelsen foretages skriftligt, herunder ved brug af e-mail, så vidt det er muligt med mindst 8 dages varsel.

VI. Tegningsret

§8.

Fonden tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening med 1 andet bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

VII. Regnskab og revision

§9.

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskab går dog fra Fondens Stiftelse til udgangen af 2014.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Efter afslutningen af et regnskabsår afholdes møde i bestyrelsen senest med udgangen af marts måned, hvor årsregnskabet skal godkendes.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der forsyner årsregnskabet med revisorerklæring og udarbejder revisionsprotokol.

Det årlige overskud skal anvendes til opfyldelse af Fondens formål i henhold til vedtægternes §2 og i øvrigt til konsolidering af Fondes formue efter bestyrelsens beslutning herom.

VIII. Vedtægtsændring og opløsning.

§10

Såfremt ændrede forhold gør en regulering i vedtægterne hensigtsmæssig, kan dette alene ske, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen stemmer for forslaget på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder og tilsynsmyndigheden godkender beslutningen.

Ved Fondens opløsning skal aktiverne realiseres bedst muligt og Fondens restformue skal anvendes til et formål svarende til vedtægternes §2 efter forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.

IX. Ikrafttræden

§11

Vedtægterne for Fonden træder i kraft på den dato Fonden er stiftet og vedtægterne godkendt af bestyrelsen.

 

 

Bliv støttemedlem

Støt selskabets arbejde i Pakistan herunder. Som medlem vil man automatisk modtage nyhedsbreve og årets temanummer. Støt Pakistans Kirke